Elutrustning enligt Nordamerikansk standard - CHS Controls

Produktanpassning – nyckeln till framgång i Nordamerika!

CHS Controls har sedan mer än 30 år tillbaka arbetat tillsammans med exportindustrin i Norden med att anpassa dess elutrustning enligt nordamerikansk standard. Vår kännedom om aktuella normer, våra marknadsledande leverantörer i kombination med bred erfarenhet har hjälpt många exportföretag till framgång på den nordamerikanska marknaden

Att den levererade produkten uppfyller slutkundens förväntningar är den bästa garantin för en nöjd kund. En ny exportmarknad, t ex Nordamerika, innebär nya utmaningar. Kundens förväntningar på delar av produkten - elutrustningen - kanske inte överensstämmer med de som gäller för hemmamarknaden. Lyhördhet och rådgivning kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Vid export till Nordamerika gäller produktanpassning. I begreppet ingår både att gällande föreskrifter följs och att kundens krav/förväntningar uppfylls. Det är inga oöverstigliga hinder, med lyhördhet och sunt förnuft kommer man långt.

Elutrustning enligt nordamerikansk standard

Nordamerikansk standard omfattar främst produkter som används i USA, Kanada och Mexico. Men även andra delar av världen använder sig av standards som bygger på den nordamerikanska med vissa variationer. Den nordamerikanska marknaden är lika stor som hela den europeiska marknaden tillsammans.

För marknadsföring och försäljning av elutrustning till Nordamerika gäller produktanpassning. I begreppet produktanpassning ingår att gällande centrala bestämmelser följs och att slutkundens krav på att få ingående komponenter som han känner och har möjlighet att finna reservdelar till. Man bör även tänka på att man har ett produktansvar som gör sig påmint först då olyckan är framme. Försök undvika olyckan genom att skaffa god kunskap eller sök hjälp hos dem som har kunskap och erfarenhet.

När det gäller elsäkerhet i USA finns det bestämmelser som stiftas på federal, delstats-, regional- och lokalnivå. På federal nivå är föreskrifterna generellt skrivna och måste följas och på lokal nivå kan bestämmelserna skilja mellan olika delstater eller regioner. Mycket av variationerna beror på skillnader i förutsättningar som klimat mm.

USA och Kanada har liknande bestämmelser men ett CSA-godkännande är inte giltigt i USA eller tvärtom. Dock finns det i båda länderna möjlighet att testa enligt det andra landets krav varpå en produkt kan få t ex ett CSA(us)-godkännande.

Alla amerikanskt flaggade fartyg måste ha utrustning som följer standards som tagits fram av US Coast Guard.

Kortslutningsström – SCCR

SCCR (Short Circuit Current Rating) definieras i NEC (National Electrical Code) som den maximala kortslutningsströmmen som en komponent eller en utrustning kan motstå. NEC kräver att automatikskåp och annan utrustning ska vara märkt med SCCR.

Utrustning med otillräcklig SCCR innebär en risk för personal och utrustning eller orsaka brand. Man har därför infört ett antal nya regler i NEC 2017 avseende kortslutningsströmmar. Den viktigaste ändringen är att tillgänglig kortslutningsström vid inkopplingspunkten ska vara angiven och dokumenterad. Detta gör det möjligt för installatörer och inspektörer att verifiera så att SCCR för den installerade utrustningen är högre än tillgänglig kortslutningsström. När det gäller automatikutrustningar är UL508A, Supplement SB, en godkänd metod som definierar hur utrustningens SCCR bestäms.


Produktspecialist

Börje Jansson
Tel 042-386101
borje@remove-this.chscontrols.remove-this.se

Produktspecialist

Micael Hellström
Tel 042-386102
micael@remove-this.chscontrols.remove-this.se

Strömbegränsande enheter – Förstärk den svagaste SCCR länken!

UL508A, Supplement SB, innehåller en analysmetod där ”svagaste länken” används som bas för apparatskåpets SCCR. Den apparat/överströmsskydd med lägst SCCR bestämmer nivån på hela apparatskåpets SCCR.

Det finns tre viktiga överväganden för att bestämma apparatskåpets SCCR:

  • Apparatens SCCR
  • Överströmsskyddets brytförmåga
  • Strömbegränsande apparater i matande krets (Feeder)

UL 508A, SB4.3, tillåter att en strömbegränsande apparat i matande krets (Feeder) kan höja SCCR för nedströms apparat under förutsättning att kortslutningsströmmen begränsas till samma eller lägre nivå än apparatens SCCR. På så sätt kan nedströms apparats SCCR höjas till samma värde som för den strömbegränsande apparaten.

Strömbegränsande säkringar ska vara godkända enligt UL 248 och märkta ”Current Limiting” t ex klass J, CC, RK1, RK5, T och L. Till vilket värde kortslutningsströmmen begränsas anges i UL 508A, tabell SB4.2.

Ett annat alternativ är att använda en effektbrytare godkänd som strömbegränsande enligt UL 489, brytaren ska vara märkt ”Current Limiting”, till vilket värde kortslutningsströmmen begränsas anges av tillverkaren.

Vi tillhandahåller ett komplett program säkringar och säkringslastbrytare från Eaton Bussmann Series och UL 489 strömbegränsande effektbrytare från Eaton.